National Star yng Nghymru

Photo collage - Male student pointing at board, female student typing on calculator, male student smiling on swing

 

National Star yng Nghymru  

Coleg dydd yw National Star yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sydd ag anableddau corfforol cymhleth, anableddau dysgu, cyflwr sbectrwm awtistig ac anaf caffaeledig i’r ymennydd. Rydym wedi ein lleoli ym Mhont-y-pŵl, ac rydym yn darparu rhaglenni addysg a therapiwtig personol. Mae hyrwyddo annibyniaeth, ymreolaeth a chyfranogiad wrth galon yr hyn a wnawn. 

Y Cwricwlwm

Caiff ein cwricwlwm ei bersonoli i bob myfyriwr, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau bod yn fwy annibynnol ac actif i’w defnyddio ar ôl gadael coleg. Caiff pob myfyriwr ei gefnogi i ddatblygu sgiliau bywyd a sgiliau cyfathrebu, yn ogystal â sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae gan fyfyrwyr fynediad at amrywiaeth o therapïau, gan gynnwys therapi iaith a lleferydd, therapi galwedigaethol a ffisiotherapi. Canlyniad hyn yw bod myfyrwyr yn dyfod yn fwy annibynnol ac yn llai dibynnol ar eraill yn ddiweddarach yn eu bywydau.

Ymhlith y rhaglenni ceir y celfyddydau creadigol (celf, cerddoriaeth, TG, ffotograffiaeth ac amlgyfryngau), coginio a dysgu synhwyraidd, ochr yn ochr â chymwysterau achrededig. Mae myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau perthnasol i’r gwaith oddi fewn i’r coleg ac mewn lleoliadau gwaith allanol. Ymhlith y lleoliadau diweddar mae Glanfa’r Goetre, Ystâd Parc Mamhilad, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg yn ffurfio rhan hanfodol o’r cwricwlwm, gan arwain at y myfyrwyr yn cynllunio a chymryd rhan yn yr Eisteddfod flynyddol.

Mae National Star yn cydnabod fod gallu ac anghenion gwahanol gan bawb. Dyna pam fod pob myfyriwr yn derbyn cymorth unigol i fodloni ei anghenion iechyd a gofal. Er enghraifft, mae myfyrwyr sydd â llawer o anableddau dysgu dwys yn cymryd rhan mewn cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar y synhwyrau gan ddilyn gweithgareddau yn ein hystafell ddosbarth sydd wedi ei chyfarparu’n arbennig ar gyfer hynny.

Ein Tîm

Rydym yn cymryd amser i ddod i adnabod ein myfyrwyr arfaethedig a’u teuluoedd cyn iddynt ymuno â ni. Mae hyn yn golygu ein bod, o ddydd i ddydd, yn gweithio tuag at nodau a dyheadau hir dymor ein disgyblion ar gyfer pan fyddant yn gadael y coleg.

Ein dull gweithredu tîm amlddisgyblaethol

Rydym yn arbenigwyr mewn gweithio fel rhan o dimau amlddisgyblaethol i alluogi myfyrwyr wneud cynnydd mesuradwy a chyflawni deilliannau. Er enghraifft, cafodd dysgwr a oedd ag uchelgais i weithio oddi fewn i ddiwydiant y cyfryngau ei gefnogi i gael profiad gwaith ac yn y pen draw rôl wirfoddol hir dymor gyda gorsaf radio gymunedol leol.

Uchelgais myfyriwr arall oedd defnyddio dyfais AAC yn fwy cyson i gyfathrebu ag eraill. Ar ôl dwy flynedd gyda National Star, gadawodd y coleg wedi cynyddu ei allu i gyfathrebu ar lafar, ac yn llai dibynnol ar ei ddyfais gyfathrebu.

Mae ein tîm yn cynnwys tiwtoriaid personol, cynorthwywyr addysgu, gweithwyr cefnogi, ymarferydd ymddygiad a therapyddion. Rydym yn falch fod un o’n tîm wedi ei enwi fel Gweithiwr Cefnogi’r Flwyddyn yng Ngwobrau Cenedlaethol Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth Cymru.

Dysgu yn y gymuned

Mae gennym gysylltiadau cymunedol cryf ac rydym yn eu defnyddio i sicrhau fod myfyrwyr yn profi amgylcheddau a phrofiadau dysgu gwahanol. Er enghraifft, mae myfyrwyr yn defnyddio gym lleol ar gyfer ffitrwydd, a phwll hydrotherapi ar gyfer therapi dŵr. Yn ychwanegol, mae myfyrwyr wedi sefydlu eu menter gymdeithasol eu hunain sef siop fwyd ar gyfer busnesau lleol. Cafodd partneriaethau â cholegau lleol eraill eu sefydlu hefyd i gynyddu cyfleoedd dysgu.  

Archebwch eich ymweliad

Er mwyn ymweld â National Star yng Nghymru, cysylltwch â Jon Haile drwy e-bostio admissions@nationalstar.org neu ffonio 01495 367023 neu 07866 118001.

Share this: